| Projekty |

logo1 logo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu 


Podsumowanie projektu 6.06.2012

Projekt „Chcemy umieć więcej – wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był w naszej szkole od sierpnia 2010 roku a zakończy się w lipcu 2012 roku.

więcej...

 

O projekcie

Streszczenie projektu

Celem ogólnym projektu było odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samo zatrudnienia oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych.

Cele szczegółowe projektu:

 • uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych,

 • kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki,

 • podniesienie kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego,

 • włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez uatrakcyjnienie i popularyzowanie różnorodnych form przyszłej pracy zawodowej,

 • zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły,

 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania-staże i praktyki).

Projekt adresowany był do uczniów klas I-IV technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej oraz do uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik, tj. 300 uczniów,

Kółka językowe - celem zajęć było wzbogacenie fachowego słownictwa zawodowego oraz poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnej. Zajęcia dotyczyły 3 języków:

 • język niemiecki - zajęcia pozalekcyjne - po 30 h zajęć dla 4 grup (1 grupa w semestrze) 10 osobowych, raz w tygodniu 2 h,

 • język angielski - zajęcia pozalekcyjne - po 30 h zajęć dla 4 grup (1 grupa w semestrze) 10 osobowych, raz w tygodniu 2h,

 • język rosyjski - zajęcia pozalekcyjne - po 30 h zajęć dla 4 grup (1 grupa w semestrze) 10 osobowych, raz w tygodniu 2 h.

Warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości - zajęcia pozalekcyjne, miały na celu przybliżenie tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem firmy z uwzględnieniem obsługi prostego programu finansowo - księgowego. Dały uczniom możliwość nabycia umiejętności tworzenia stron WWW i ich wykorzystania dla promocji własnej firmy, pozwoliły na uzyskanie informacji odnośnie sposobów promowania własnej firmy oraz zasad funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. Zajęcia odbywały  się w 4-ech  10-osobowych grupach w wymiarze 30 h informatyki (1 grupa w semestrze).

Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 5 h na grupę, mające na celu wskazanie instytucji mogących wesprzeć finansowo osoby podejmujące własną działalność gospodarczą oraz przedstawienie procedur zakładania działalności.

Warsztaty „Przekąski i desery jako dania cateringowe” - zajęcia pozalekcyjne dla 80 uczniów (8 grup po 10 osób) 12 spotkań w semestrze po 3 h prowadzone były równolegle w dwóch grupach. W trakcie zajęć uczniowie poznali potrawy najczęściej sporządzane przez firmy cateringowe, sposoby ich serwowania a także zasady obsługi gości podczas imprez okolicznościowych.

Warsztaty turystyczne - zajęcia pozalekcyjne; zajęcia  odbywały się 2 razy w miesiącu w wymiarze 2h dla 2 grup 10-osobowych, łącznie uczestniczyło 20 osób (każda grupa na rok szkolny). W trakcie zajęć uczniowie nabyli umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji niezbędnej podczas organizacji wypoczynku oraz poznali atrakcyjne sposoby zorganizowania czasu dla turystów. Dodatkowo zostały im przybliżone atrakcje turystyczne regionu i kraju. W trakcie wycieczek w praktyce poznali obowiązki organizatora wypoczynku.
Warsztaty cukiernicze - zajęcia pozalekcyjne -„Dekoracja ciast okolicznościowych” dla klas zsz: cukiernik. W zajęciach wzieło udział 40 uczniów (4 grupy po 10 osób) od 3 do 12 spotkań w semestrze (1 grupa w semestrze).

Współpraca z pracodawcami obejmowała:

 • współpracę z zakładami gastronomicznymi celem skierowania uczniów na praktyki zawodowe: 5 tygodni dla 4 grup 10 osobowych,

 • współpracę z hotelami na terenie kraju obejmującą odbycie przez młodzież praktyk zawodowych: 4 tygodnie pod opieką pracowników hotelu - 2 grupy 10 osobowe,

 •  współpracę z biurami turystycznymi polegająca na skierowaniu do biur turystycznych młodzieży na praktyki zawodowe: 6 tygodni pod opieką pracowników biura -2 grupy 10 osobowe,

 • współpracę z przedsiębiorcami branży gastronomicznej polegającą na wizytach w zakładach prowadzących działalność cateringową celem uczestniczenia w pokazie przygotowania wybranych potraw przez pracownika zakładu dla uczestników warsztatów „Przekąski i desery jako dania cateringowe” - 8 grup po 10 osób - jedno spotkanie na grupę w wymiarze 3 h,

 • organizację pokazu zdobienia ciast okolicznościowych bitą śmietaną i karmelem przez mistrza w zawodzie dla uczestników zajęć - „Dekoracja ciast okolicznościowych”,

 • wycieczkę zawodoznawcza na "Targi wyposażenia hoteli i gastronomii" dla uczniów klas o profilu technik hotelarstwa i zawodów gastronomicznych mająca na celu zapoznanie z bazą hotelową wysokiej klasy ,ofertą wyposażenia hoteli a także uczestnictwo w prezentacji stołu bankietowego przygotowanego do serwowania bufetu śniadaniowego dla gości hotelowych. W trakcie wycieczki odbyły się zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności związane z obsługą konsumenta i gości hotelowych. W wycieczce uczestniczyło  42 uczniów (1 wycieczka w roku szkolnym). Wyjazd obejmował 2 noclegi oraz całodzienne wyżywienie i warsztaty.