| Projekty |

logo1 logo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością  zatrudniony


O projekcie

Projekt „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony” zrealizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie od 01.01.2013 do 30.11.2014 skierowany do uczniów z Chełma i terenów wiejskich chcących zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenia, by zwiększyć swą atrakcyjność na rynku pracy.
Działaniami projektowymi objęte zostały klasy:
1. w technikum młodzieżowym
- technik usług fryzjerskich
- kelner
- kucharz
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik hotelarstwa
- technik obsługo turystycznej
2. w zasadniczej szkole zawodowej
- cukiernik
- fryzjer
Projekt zakładał ścisłą współpracę z pracodawcami, dzięki czemu uczestnicy  mogli lepiej spożytkować wiedzę i umiejętności oraz w pełni wykorzystać własny potencjał.
Celem głównym projektu  było podwyższenie jakości świadczenia usług edukacyjnych technikum młodzieżowego i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w ramach kształcenia zawodowego, matematyki, języka angielskiego i języka rosyjskiego przy jednoczesnym wzroście kwalifikacji zawodowych u 216 uczniów w tym 162 dziewcząt i 54 chłopców (technikum młodzieżowe – 162 uczniów, zasadnicza szkoła zawodowa – 54 uczniów) od stycznia 2013 roku.
Cele szczegółowe projektu to:
1. wyższe kompetencje językowe 36 uczniów technikum młodzieżowego – 18 z języka angielskiego i 18 z języka rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego,
2. podniesiona wiedza i wyższe kompetencje zawodowe 216 uczniów w zakresie gastronomii, cukiernictwa, kelnerstwa, hotelarstwa, turystyki, fryzjerstwa i prowadzenia działalności typu „small business”,
3. wyższe umiejętności u 36 uczniów z zakresu zastosowania najnowocześniejszych zdobyczy techniki i technologii w praktyce,
4. wyższy poziom wiedzy z matematyki u 18 uczniów technikum młodzieżowego,
5. zdobycie przez uczniów ZSGiH w Chełmie nowych sprawności zawodowych oraz podwyższony poziom umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez organizację praktyk u pracodawców branż: gastronomiczno – hotelarskiej, turystycznej, cukierniczej i fryzjerskiej dla ponad 50% uczestników projektu.
Zajęcia projektowe:
1. warsztaty językowe – zajęcia z języka angielskiego i języka rosyjskiego prowadzone dla każdej z grup raz w tygodniu; uczestnicy poznali specjalistyczne słownictwo zawodowe, dzięki czemu zyskali swobodę i pewność w posługiwaniu się branżowym językiem obcym,
2. warsztaty matematyczne – zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, w czasie których uczestnicy poznali nowoczesne metody nauczania matematyki oraz poszerzyli swoją wiedzę z przedmiotu,
3. warsztaty „Prowadzenie małego biznesu” – zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, w czasie których uczniowie zyskali wiedzę dotyczącą procedur zakładania działalności gospodarczej, instytucji wspierających finansowo i prawnie osoby zakładające własne firmy, poznali sposoby promowania własnego przedsiębiorstwa, zasady jego funkcjonowania, podstawy biurowości; uczestnicy zdobylią umiejętności projektowania i tworzenia stron internetowych oraz nauczyli się obsługi programu finansowo – księgowego do prowadzenia własnej firmy,
4. warsztaty gastronomiczne – zajęcia prowadzone raz w tygodniu, w czasie których uczniowie poznajli receptury, sposób przygotowania i podawania potraw właściwych dla kuchni regionalnej, a także zyskali fachową wiedzę i umiejętności zawodowe; pokaz wykonany przez mistrza kuchni pozwolił uczestnikom projektu zdobyć ponadprogramowe wiadomości i sprawności z zakresu gastronomii, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy,
5. warsztaty cukiernicze – zajęcia prowadzone raz w tygodniu, w czasie których uczniowie poznali nowe techniki wyrobu ozdób wykonanych z czekolady i karmelu, zdobienia wyrobów cukierniczych (ciast i deserów), nauczyli się obsługi odpowiednich urządzeń i sposobów wykorzystania narzędzi cukierniczych; uczestnicy wzieli też udział w szkoleniu prowadzonym przez mistrza cukiernika, co zostało poświadczone odpowiednim certyfikatem i podniesło ich atrakcyjność na rynku pracy,
6. warsztaty kelnerskie – zajęcia prowadzone raz w tygodniu, w czasie których uczniowie podniesli swoje kwalifikacje o umiejętność obsługi programu komputerowego do obsługi kelnerskiej, kelnerskiej kasy fiskalnej i blendera przemysłowego. Uczestnicy ukończyli też profesjonalny kurs barmański, co zostało poświadczone certyfikatem i wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy,
7. warsztaty turystyczne – zajęcia prowadzone raz w tygodniu, w czasie których uczniowie zdobyli nowe umiejętności zawodowe związane z obsługą programu do prowadzenia biura turystycznego; uczestnicy ukończyli też kurs opiekunów obozów i wycieczek, a otrzymane certyfikaty zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy,
8. warsztaty hotelarskie – zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, w czasie których uczniowie zdobyli nowe sprawności zawodowe związane z opanowaniem specjalistycznego programu wykorzystywanego w recepcji hotelowej, obsługą kasy fiskalnej, czytnika kart kredytowych, urządzenia wielofunkcyjnego i telefonu z faksem; uczestnicy wzieli udział w wyjeździe edukacyjno – zawodoznawczym na targi wyposażenia hoteli, dzięki czemu zdobyli wiedzę wykraczającą ponad program z zakresu najnowszych trendów w branży, aktualnie obowiązujących wśród pracodawców wymagań oraz niestandardowych rozwiązań w zakresie wyposażenia i organizacji pracy hotelarskiej oraz zwiedzili wysokiej klasy hotel,
9. warsztaty fryzjerskie – zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, w czasie których uczniowie zdobyli nowe  sprawności i praktycznie wykorzystali zdobytą wiedzę; uczestnicy przystąpili do egzaminu czeladniczego, co podniesło ich kwalifikacje oraz zwiększyło atrakcyjność na rynku pracy,
10. współpraca z pracodawcami – zajęcia ponadprogramowe (prowadzone w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych) organizowane w zakładach pracy na terenie Chełma i Lublina obejmowały praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych dla ponad 50 % uczestników projektu; program praktyk powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami; uczniowie praktycznie wykorzystali wiedzę, zdobyli nowe, wykraczające ponad program, zawodowe umiejętności, obserwowalii i wdrażaliprocedury związane z przyjęciem, organizacją pobytu i rozliczeniem pobytu gościa hotelowego, obsługiwali klienta w restauracji i klienta biura turystycznego; uczniowie poznajali aktualnie obowiązujące standardy obsługi klienta i metody organizacji pracy, nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w restauracjach i hotelach, najnowsze programy komputerowe związane z planowaniem i rozliczaniem usług gastronomicznych i hotelarskich.